Past Simple Tense ช่วยเล่าเรื่องราวในอดีต

กลับมาต่อกันอีกบทความกับแกรมม่าภาษาอังกฤษ ครั้งนี้เป็น Past Simple Tense ซึ่งเป็นเท้นส์ที่ใช้เล่าเรื่องราวในอดีตที่จบไปแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน และเป็นเท้นส์ที่ง่ายมากเพราะไม่ว่าจะประธานไหนก็ใช้กริยาตัวเดียวกันหมด

วิธีการใช้ Past Simple Tense

เท้นส์ที่ใช้เล่าเรื่องราวในอดีต ที่จบไปลง ไม่ได้เกี่ยวพันมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเท้นส์ที่ใช้กริยาช่องที่สองทั้งหมด เราจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามลักษณะของประโยค

ประโยคบอกเล่า

            โครงสร้างของประโยค

            Subject + Verb 2 นี่คือฟอร์มพื้นฐานสำหรับการแต่งประโยค สำหรับตัวกริยานั้น ถ้าเป็น Regular Verb สามารถเติม -ed ต่อท้ายไปได้เลย เช่น played, wanted, typed, showed

ตัวอย่าง

            I wanted to go to the museum.

            She cooked pasta for dinner yesterday.

            He watched that TV show again last night.

            It rained heavily last week.

            You walked to school last month.

ประโยคปฏิเสธ

            โครงสร้างประโยค

            Subject + did not + Verb เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธจำเป็นต้องมีกริยาช่วยเข้ามา เพราะกริยาหลักที่ใช้ประโยคนั้นไม่มีรูปปฏิเสธ และเมื่อนำกริยาช่วยเข้ามา ตัวช่วยนั้นจะต้องเป็นรูปอดีต และเมื่อตัวช่วยเป็นรูปอดีตไปแล้ว กริยาหลักก็ต้องกลับมาใช้รูปช่อง 1 แทน

ตัวอย่าง

            He did not walk to school yesterday.

            They did not live in United States.

            We did not played football last year.

Note: ตัวกริยาช่วย did not สามารถลดรูปโดยใช้คำว่า didn’t แทนได้เช่นกัน

ประโยคคำถาม

            โครงสร้างของประโยค

            Did/Did not + subject + Verb without to เมื่อเป็นประโยคคำถามก็ต้องใช้กริยาช่วยเช่นกัน เหมือนกับรูปประโยคปฏิเสธที่กริยาหลักจะต้องกลับไปเป็นรูป infinitive หรือก็คือรูปเดิมในช่อง 1 นั่นเอง

ตัวอย่าง

            Did you have a bicycle when you were young?

            Did she go to the market yesterday?

            Didn’t the doctor tell you to sleep early?

            Didn’t they study this chapter last week?

            นอกจาก Past Simple Tense แล้ว ยังมี Past Continuous Tense ที่ใช้ Verb to be ช่องที่ 2 นั่นก็คือ was, were ที่เราไม่เห็นในบทความนี้ เพราะเท้นส์นั้นค่อนข้างจะมียากมากกว่านิดหน่อย แต่ก็ไม่ยากเกินไปแน่นอน และเท้านส์นี้เราว่าค่อนข้างง่าย Present Simple Tense ด้วย อาจจะจะต้องจำแค่พวก Irregular verb ที่ต้องผัน เพราะเป็นกริยาที่ต้องเปลี่ยนรูป แต่ถ้าท่องใช้บ่อย ๆ ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วล่ะ

            สำหรับบทความนี้มาแบบสั้น ๆ แต่ก็อย่าลืมเอาไปฝึกใช้กันบ่อย ๆ แล้วก็ทบทวนของเก่าด้วยเพื่อให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหนักเกินไปก็อย่างลืมพักก่อนแล้วค่อยมาฝึกต่อ เพราะการเรียนรู้ต้องใช้เวลา หักโหมมากเกินไปอาจจะยิ่งทำให้เครียด และอาจส่งผลให้ล้มเลิกเอากลางคันได้ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งใจฝึกภาษานะคะ