About

about

About – surticostura.com เป็นบล็อกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น มีการรวบรวมแกรมม่า และ Tense ต่างๆเอาไว้เป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหา หรือเลือกอ่านได้ง่าย มีภาพและคำอธิบายประกอบช่วยให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีประโยคสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันอีกด้วย พร้อมทริคและทิปส์ต่างๆในการเรียนภาษาจากสื่อ เช่น ภาพยนตร์ หรือเพลง